POLITIKA QMS-a
Pružanje proizvoda i usluga našim korisnicima, sa permanentno kontrolisanim kvalitetom, uz stalnu brigu o zaštiti  životne sredine i zdravlju i bezbednosti zapošljenih i samih korisnika naših proizvoda i usluga, neizostavni je moto poslovanja organizacije »GUMOMETAL« SZR Pirot i utkano je u način razmišljanja i ponašanja svih zaposlenih. Ovakav pristup poslovanju predstavlja osnovu za uspešno usmeravanje svih poslovnih aktivnosti, na svim nivoima menadžmenta i operativnih stručnih poslova, radi ostvarenja sledeće Politike QMS-a:
ODNOS PREMA KORISNICIMA
• Kvalitet isporučenih proizvoda i pruženih usluga - pruža puni benefiti korisnicima od istih;
• Ispunjavanje svih realnih i objektivnih zahteva korisnika i uvek kada je to moguće primena principa „učiniti i nešto više“ čime se izgrađuje poverenje kod istih;
• Zadovoljstvo korisnika isporučenim proizvodima i pruženim uslugama, stalno se mora povećavati;
• Negovanje proaktivnih partnerskih odnosa sa svim korisnicima na osnovu međusobnog poverenja i lojalnosti, sa dugoročnim ciljem da dobri kontakti ostaju i dalje kao mogućnost za novu uspešnu saradnju.
ODNOS PREMA ORGANIZACIJI
Stalni, kontrolisani rast i razvoj  organizacije »GUMOMETAL«  SZR  Pirot, uz optimizaciju troškova;
Korišćenje međunarodnih standarda u poslovanju uz neprekidno poboljšavanje uslova i procesa rada;
Izgradnja i održavanje prepoznatljivog renomiranog  poslovnog  imidža organizacije, poslovno je opredeljenje svih zaposlenih, čime nam je omogućena operativnost
poslovnih odgovora na najviše zahteve tržišta na svim nivoima poslovanja.
ODNOS PREMA ZAPOSLENIMA
Zaposleni su najbitniji resurs i kod njih se razvija osećaj sigurnosti, lojalnosti i pripadnosti organizaciji »GUMOMETAL« SZR  Pirot,
Poštuje se individualnost svakog pojedinca i aktivno se promoviše timski rad;
Stalno se ulaže u razvoj zaposlenih putem usavršavanja i obuka, sa ciljem povećavanja stručnog i specijalističkog znanja;
ODNOS PREMA ISPORUČIOCIMA
Razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i drugim zainteresovanim stranama i njihovo direktno i indirektno uključivanje u rad sa ciljem davanja doprinosa efektivnosti i efikasnosti sistema mendžmenta kvalitetom.        
                                                                                                                                                             
Svi zaposleni u organizaciji »GUMOMETAL« SZR  Pirot, upoznati su sa ovom Politikom i imaju jasnu predstavu o iskazanim ciljevima kojima se teži;
Ova Politika je dostupna i javna, da bi sve zainteresovane strane mogle da sagledaju strateška opredeljenja organizacije »GUMOMETAL« SZR Pirot;
Periodično se razmatra i preispituje (najmanje jednom godišnje) sa zaposlenima,  a eventualne izmene biće odmah objavljene.


Pirot  01.09.2021.godine                                                                                                           „GUMOMETAL“ SZR, Pirot                        
                                                                                                                                                Vlasnik -PR Milan Krstić
Copyright © 2017. Gumometal. Designed by GRAPHIS